Gadgets

1 Block vun 20 Timberen fir eis 100 Joerfeier kënnt Dir bei eis duerch eng Iwwerweisung vun 30€ an dem Vermierk Timbre + ären Numm op de Konto LU50 0020 0101 9625 7900 bei der BILLLULL bestellen.

Dir kënnt duerch eng Iwwerweisung vun
– 15€ an dem Vermierk 1 CUVEE 100 JOER
– 29€ an dem Vermierk 2 CUVEE 100 JOER
– 43€ an dem Vermierk 3 CUVEE 100 JOER
– 72€ an dem Vermierk 6 CUVEE 100 JOER
+ ären Numm op de Konto
LU50 0020 0101 9625 7900 bei der BILLLULL

1, 2, 3, respektiv 6 Fläschen Cuvée spéciale 100 Joer Chorale Municipale Sängerfreed Bettembourg vun der Kellerei DESOM bei eis bestellen.