Conter Norbert

DE COMITE AN D’MEMBERE
VUN DER CHORALE MUNICIPALE
“SÄNGERFREED” BETTEMBOURG

traueren em dë

Norbert Conter

Senger Famill sprieche mir
eist déifste Matgefill aus.